Hispaania keel A2.1

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe (ISCED-F 2013) SELLEL SEMESTRIL KURSUST EI TOIMU!
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 
Maht  40 tundi 
Sihtgrupp

Inimesed, kes on läbinud algkursuse A1 või omandanud algteadmised hispaania keelest, soovivad tunda end hispaaniakeelses suhtlemises vabamalt ning õppida uut sõnavara. 

Õppe alustamise tingimused Hispaania keele oskus A1 tasemel  
Eesmärk 

Hispaania kirja- ja kõnekeele omandamine elementaartasemel igapäevaste situatsioonidega hakkama saamiseks.

Sisu 
Kursuse käigus läbitakse teemad:
-puhkusel: tee juhatamine ja küsimine, linnateemaline sõnavara, lihtminevik (pretérito indefinido), ilmast rääkimine, kuud ja aastaajad (8 tundi);
-sisseostud: šoppamas käimine, värvid, riietusesemete kirjeldamine, võrdlemine, Hispaania ja Ladina-Ameerika linnad ja kultuur (8 tundi);
-tervis ja haigused: inimese kehaosad, haigustest rääkimine, harjumustest rääkimine kestvas minevikus (pretérito imperfecto), plaanidest ja kavatsustest rääkimine (8 tundi);
-elulood: küsimuste koostamine, eluloo kirjutamine, kuupäevadest ja numbritest rääkimine (8 tundi);
-kombed ja tavad: iseloomust rääkimine, perekonna kirjeldamine, keeldude ja lubade väljendamine, erinevatest kommetest rääkimine, täisminevik (pretérito perfecto) (8 tundi). 
Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle endale oluliste valdkondadega (info enda ja perekonna kohta, töö, kodu, sisseostude tegemine);
-saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust ning lühikestest ja lihtsatest tekstidest;
-oskab leida spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid) ning saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest;
-saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
-oskab kaasa rääkida, ehkki veel mitte vestlust juhtida;
-oskab kasutada fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingumusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmis tööd;
-oskab teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja (nt kellegi tänamiseks).

Kursuse läbinu oskab hispaania keeles:
• rääkida värvidest, kirjeldada riietusesemeid ja neid osta, võrrelda;
• kirjeldada inimese kehaosasid, rääkida haigustest ja harjumustest, tunneb erinevaid minevikke;
• koostada ja kirjeldada enda või kellegi teise elulugu, kasutada numbreid ja kuupäevi;
• rääkida iseloomust, kirjeldada perekonda, väljendada lubasid ja keelde, rääkida erinevatest kommetest;
• väljendada soove tingivas kõneviisis, rääkida vaba aja tegevustest, väljendada, mis talle meeldib, avaldada arvamust. 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus.  

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal
Tulemuse hindamine Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded
Ülesehitus 

2 tundi nädalas, esmaspäeviti kell 17.15
 

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest.
Koolitaja
Kristel Teearu
Koolitaja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, hispaania keelt õppinud kursustel Hispaanias (1999), Cádize ülikoolis Hispaanias (2002-2003) ning Tallinna Ülikoolis (2005-2009). Ta on õpetanud hispaania keelt TEA Keeltekoolis ning Multilingua Keelekeskuses (Tallinnas) ja andnud eratunde alates 2001. aastast.
Hind   
Registreerumine  Avaldus 

                          

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga