Inglise keel A2

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  50 tundi 
Sihtgrupp Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis suhelda inglise keeles igapävaelus, oma töökohal või reisil
Õppe alustamise tingimused  Inglise keele valdamine A1 tasemel 
Eesmärk  Inglise keele õpe igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks A2 tasemel (madalamal kesktasemel)
Sisu 

Kõnekeele kiire areng on võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. arutelud,  probleemide esitamine ja lahendamine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine ja kirjeldamine, võrdlemine ja vastandamine, meeldivuse ja ebameeldivuse väljendamine ja põhjendamine, sobilik kõnekeel ja viisakusnormid, kaasaegne sõnavara ja keelekasutus.
Teemad – Mina, eelistused ja hobid; perekond; töö, tööalaste kirjade kirjutamine; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; töökeskkond; eesmärkide seadmine ja plaanide tegemine; reisimine; külalislahkus ja võõrustamine; viisakas kõnekeel ja käitumine.

Selleks, et õppimine oleks võimalikult efektiivne, meeldiv ja lihtne, kasutatakse kursusel erinevaid õpistiile ja meetodeid (palju praktilisi ülesanded ja rollimänge).
Kuna erinevad osaoskused toetavad ja aitavad parandada inglise kõnekeelt, on õppetöösse kaasatud ka kuulamist, lugemist, kirjutamist, grammatikat.                    

Grammatika on tekstidega ja tunni tegevusega seotud ja õppematerjalid aitavad lisaks reeglitele saadud keelekasutuse teadmisi süstematiseerida. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-saab aru lihtsamatest ja lühikestest tekstidest, millest oskab leida spetsiifilist informatsiooni;
-mõistab lihtsamate ütluste põhisisu;
-oskab rääkida endast, perekonnast, reisimisest, tööst;
-oskab kirjeldada ümbrust;
-oskab vestluspartneri abil suhelda ja vastata lihtsamatele küsimustele;
-oskab täita ankeete ja kirjutada lihtsamaid kirju.

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine  Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded 
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00
Esimene tund esmaspäeval, 18.septembril kell 19.00

Lõpetamise tingimused   Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest
Koolitaja Silve Fjodorova
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli ning Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse filoloogi erialal, Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendõppeteaduskonnas inglise keele õpetaja eriala. Töötanud vene ja inglise keele õpetajana Maardu Keskkoolis ning Kallavere Põhikoolis ning 14 aastat Kõrgemas Sõjakoolis. Täiskasvanuid koolitanud 15 aastat.
Hind  220 €
Registreerumine  Avaldus 

                                              

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga