Inglise keel B1

Õppekavarühm 

0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 

Maht 

50 tundi 

Sihtgrupp

Inglise keelt varem õppinuile, kes soovivad keeleoskust värskendada ja arendada

Õppe alustamise tingimused 

Inglise keele valdamine A2 tasemel 

Eesmärk 

Inglise keel kesktasemel igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks

Sisu 

Kõnekeele kiire areng on olulisim võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. küsimuste mõistmine, koostamine ja vastamine, kirjeldamine, soovide väljendamine, ettepanekute tegemine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine, võrdlemine ja vastandamine, arvamuse väljendamine ning viisakusväljendid. Teemad reaalsest elust: mina, sõbrad ja pere, hobid, kodu karjäär ja töö, sotsiaalsed probleemid, tarbimine, reisimine, keskkond jne. Igas tunnis tegeletakse mitmesuguste praktiliste ülesannetega ja tehakse grammatika- ja rollimänge.

Lugemisoskust arendatakse kaasaegsete tekstide ja praktiliste ülesannetega. Kirjutamisoskus: ametlik/mitteametlik kiri, e-kirjad, CV koostamine. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine. Kuiv reeglite õppimine on viidud miinimumini.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:
-oskab rääkida erinevatel teemadel, ka keerukatel teemadel;
-saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest;
-saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
-saab enamasti keelega hakkama riigis, kus see keel on kasutusel;
-oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;
-oskab lühikeste seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
-oskab lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane;
-oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal;
-oskab kirjutada isiklikku kirja;

-tunneb grammatikat ja oskab kirjutada erinevaid ametikirju;

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus.   

Õppekeskkond 

Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 

Tulemuste hindamine 

Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. 

Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30
Esimene tund esmaspäeval, 18.septembril kell 17.30

Lõpetamise tingimused 

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 

Koolitaja

Silve Fjodorova
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli ning Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse filoloogi erialal, Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendõppeteaduskonnas inglise keele õpetaja eriala. Töötanud inglise ja vene keele õpetajana 14 aastat Kõrgemas Sõjakoolis. Täiskasvanuid koolitanud 16 aastat.

Hind 

220 €

Registreerumine 

Avaldus   

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga