Soome keel A1

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alused  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  50 tundi 
Sihtgrupp

Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimus Puuduvad, tegemist algkursusega 
Eesmärk  Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil
Sisu 

Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu oskab/teab:
-kasutada sageli kasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet);
-soome keele grammatika põhireegleid. 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras" ning paljundatud töölehed
Tulemuste hindamine  Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30
Esimene tund teisipäeval, 19.septembril kell 17.30

Lõpetamise tingimused  Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
Koolitaja Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind   220 € + õpik
Registreerumine  Avaldus 

                            

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga