Soome keel A2

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe (ISCED-F 2013) SELLEL SEMESTRIL KURSUST EI TOIMU!
Õppekava koostamise alus  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  40 tundi 
Sihtgrupp

Soome keele algkursuse (A1) lõpetanud, soome keele edasiõppimisest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimused Soome keele valdamine A1 tasemel 
Eesmärk  Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil.
Sisu 

Jätkatakse tutvumist soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-teab erinevate (valitud) valdkondade sõnavara soome keeles;
-teab soome keele grammatika olulisemaid komponente;
-oskab leida iseseisvalt vajalikku soomekeelset informatsiooni teda huvitavates valdkondades;
-oskab kasutada küllaldast sõnavara, et väljendada end tavalisemates töösituatsioonides;
-oskab suhelda vabalt suuliselt teenindus- ja müügisituatsioonides;
-mõista selgesõnalist ja faktilist ja erialast informatsiooni, kuuldule adekvaatselt reageerida;
-lugeda ja koostada ametialaseid kirju ning dokumente suhteliselt veatult.

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
Õppematerjal Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras"
Tulemuste hindamine


Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 
 

Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30
 

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest.
Koolitaja  Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind   
Registreerumine  Avaldus 

                                        

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga