Hispaania keel B1.1 sisu

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 
Maht  40 tundi 
Sihtgrupp

Inimesed, kes on läbinud keelekursuse A2 tasemel ning kes soovivad tunda end hispaaniakeelses suhtlemises vabamalt, õppida uut sõnavara ning grammatikat

Õppe alustamise tingimused Hispaania keele oskus A2 tasemel  
Eesmärk 

Üldise hispaania kirja- ja kõnekeele kasutuse parandamine, sõnavara laiendamine, väljendusoskuse ladusamaks muutmine, grammatikaoskuse lihvimine, suhtlussituatsioonide harjutamine, seotud teksti koostamise oskuste täiendamine.

Sisu 

Grammatikas õpitakse juurde kestva mineviku vormi, kaudse kõne, minevikus alanud ja ikka kestva tegevuse, ennemineviku, lihttuleviku, tingiva kõneviisi, tegevuse kestvuse väljendamist, rõhumärkide reegleid, uusi gustar-tüüpi tegusõnu, subjunktiivi, harjutatakse ser ja estar kasutamist ning korratakse kõike eelnevalt õpitut.
Täiendatakse sõnavara, et rääkida oma tööst (otsida tööd), enda vaba aja veetmisest, tulevikusündmustest, reisimisest.
Õpitakse lugema ning mõistma igapäevatekste nagu ajalehekuulutused (töökuulutused) ja -uudised jmt. Õpitakse koostama tekste enda eelistustest, uudistest, reisidest jm.
Parandatakse vestlusoskust ja treenitakse julgust hispaania keeles kõnelda. Kuulatakse hispaaniakeelseid dialooge ja laule.
Tutvutakse Hispaania ning Ladina-Ameerika maade kultuuri ja ajalooga.

Teemad:
-nõuanded ja ajakirjandus (soovitused ja juhendid; töötingimustest rääkimine; töökuulutuste lugemine; hispaania kirjanikud (8 tundi));
-ennustamine ja tulevikusündmused (kestvast tegevusest rääkimine; ennustuste tegemine; soovide ja arvamuse väljendamine; tulevikusündmused (8 tundi));
-inimesed (vabaja tegevused; igapäevaelu; kellegagi tutvustamine; teksti koostamise reeglid (8 tundi));
-paigad (reisimine ja sellega seotud toimingud; enneminevikus rääkimine; liikumist väljendavad tegusõnad; transport, linnas liikumine; kohamäärsõnad; kodu vahetamine (8 tundi));
-isiklikud suhted (teistega tutvumine; iseloomust rääkimine; inimese füüsise ja isiksuse kirjeldamine; tunnetest rääkimine; nõu andmine ja küsimine (8 tundi)).

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäevateemadel (perekond, huvialad, töö, reisimine, päevasündmused);
-oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle;
-oskab arusaadavalt väljenduda;
-oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist;
-oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud tekstiks.

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus.  

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal
Tulemuse hindamine Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded
Ülesehitus 

Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks tundi. 

UUS KURSUS avatakse septembris 2018. 

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest.
Koolitaja
Kristel Teearu
Koolitaja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, hispaania keelt õppinud kursustel Hispaanias (1999), Cádize ülikoolis Hispaanias (2002-2003) ning Tallinna Ülikoolis (2005-2009) ning jätkab hetkel hispaania keele õpinguid Tartu Ülikooli magistriõppes. Ta on õpetanud hispaania keelt TEA Keeltekoolis ning Multilingua Keelekeskuses (Tallinnas), TÜ Pärnu Kolledžis ning 2015. aastast Pärnu Rahvaülikoolis.
Hind  195 €
Registreerumine  Avaldus 

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga