Inglise keel A2 sisu

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  60 ak.tundi, millest 46 ak.tundi auditoorset tööd ja 14 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis suhelda inglise keeles igapävaelus, oma töökohal või reisil
Õppe alustamise tingimused  Inglise keele valdamine A1 tasemel 
Eesmärk  Inglise keele õpe igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks A2 tasemel (madalamal kesktasemel)
Sisu 

Kõnekeele kiire areng on võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. arutelud,  probleemide esitamine ja lahendamine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine ja kirjeldamine, võrdlemine ja vastandamine, meeldivuse ja ebameeldivuse väljendamine ja põhjendamine, sobilik kõnekeel ja viisakusnormid, kaasaegne sõnavara ja keelekasutus. 

Pearõhk on funktsionaalsel keelel st viisakusväljendid, informatsiooni küsimine ja andmine, küsimuste mõistmine ja moodustamine ning neile vastamine, telefonikõned ja lihtsamad e-kirjad.

Teemad – Mina, eelistused ja hobid; perekond; viisakas kõnekeel ja käitumine; töö, töökeskkond, tööalaste kirjade kirjutamine; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal;  eesmärkide seadmine ja plaanide tegemine; reisimine; külalislahkus ja võõrustamine.

Selleks, et õppimine oleks võimalikult efektiivne, meeldiv ja lihtne, kasutatakse kursusel erinevaid õpistiile ja meetodeid (palju praktilisi ülesanded ja rollimänge).
Kuna erinevad osaoskused toetavad ja aitavad parandada inglise kõnekeelt, on õppetöösse kaasatud ka kuulamist, lugemist, kirjutamist, grammatikat.                    

Grammatika on tunni teema ja tegevusega seotud ja õppematerjalid aitavad lisaks reeglitele saadud keelekasutuse teadmisi süstematiseerida. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine.

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-saab aru lihtsamatest ja lühikestest tekstidest ja mõistab lihtsamate ütluste põhisisu;
-oskab rääkida endast, perekonnast, reisimisest, tööst, kirjeldada ümbrust, küsida ja näidata teed;
-oskab vestluspartneri abil suhelda ja vastata lihtsamatele küsimustele;
-oskab alustada ja lõpetada telefonikõne, täita ankeete ja kirjutada lihtsamaid kirju.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Õpik, töövihik ja CD English for Life Pre-intermediate, lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  
Tulemuste hindamine  Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 50% ulatuses.
Ülesehitus 

2 korda 2 akadeemilist tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 19.00-20.30 
UUS KURSUS alustab esmaspäeval, 26. septembril 2022 kl 19.00

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.
Hind  260 € (6 ja rohkem osalejat)
 300 € (4 kuni 5 osalejat)
Võimalik osta juurde õpik ja töövihik (hind kokku 39 €)
Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                                             

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: