Eesti keel B2

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  220 ak.tundi (120 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd)
Sihtgrupp Pärnu Tammsaare Kooli õpetajad
Õppe alustamise tingimused  Eesti keele valdamine B1 tasemel 
Eesmärk  Emakeelena võõrkeelt kõnelevate õpetajate eesti keele oskus on viidud tasemeni B2
Sisu 
Isiklik elu: Endast, perest ja sõpadest rääkimine, lemmiksaated. Ankeedi täitmine, elulookirjeldus; tutvustus telesaates osalemiseks. Isikulised asesõnad, nimed, arvsõna;  käänded; sõnatüüp kaaslane; tagasõnad; sõnade käimaja minema  rektsioon; ühendverbid sõnaga välja.
Vaba aeg: Kodukoha ajaveetmisvõimalused; üritused Eestis ja kodukohas, minu eriline päev, lemmikfilmid. Blogi sissekanne, avaldus direktorile (palve ürituse korraldamiseks). Kohakäänded, ees- ja tagasõnad, küsisõnad, liitsõnad, lihtminevik, sõnatüüp pidu, ja-vorm, mine-vorm
Transport: Uus Pärnu sõidukaart, rongiliiklus, hääletamine ja  reisimine, liiklus ja liikluskultuur meil ja mujal. Kuulutus, toimunud ürituse ülevaade;  liiklusõnnetuse protokoll. Käsud ja palved, võrdlemine, kõige  ja i-ülivõrre, da-infinitiiv, us-liitelised nimisõnad,eitus, ühendverbid sõnaga võtma, tagasõnadhulgasja seas,  sõnade  jätma  ja  jääma rektsioon, i-mitmus.
Tervis: Spordiklubid, hea füüsiline ja vaimne vorm, nõu andmine probleemide korral ja erinevate vahendite kasutamise kohta, ergutavad vahendid. Kiri sõbrale, avaldus (loa küsimine üritusel osalemiseks). Liht- ja täisminevik, mine-vorm, sõnatüübid võistlema jakahtlema, ühendverbid sõnagategema jamaha,segiminevad sõnad oskamaja saama, osastavat nõudvad tegusõnad, tagasõnad  puhul  ja korral
Haridus: Head ja halvad asjad, oma tööst ja Eesti haridussüsteemist rääkimine, keeleõpe, nõu andmine, oma kooli plussidest ja miinustest rääkimine CV, avaldus töökonkursil osalemiseks, motivatsioonikiri. Tegevusprotsess, osastav, tegevuse tulemus, ainsuse peakäänded, tingiv kõneviis, umbisikuline tegumood, sõnatüübid õppima, ruttama, jätma, tund, hinne, õpetama; ühendverbid sõnaga saama.
Reisimine: Reisifirmad, lemmikkoht Eestis ja maailmas, huvitavad harrastused, üritused ja kontserdid Eestis ja mujal, lemmikmuusika, tuntud mitte-eestlased. Blogi kontserdikülastusest, pretensioon reisifirmale. Ma-ja da-infinitiiv, määrsõnad, mitmuse osastav,  sõnatüübid pikkja mõte, ühendverbid sõnaga üles, verbid minema, käima, tulema, sõitma; poolest kasutamine.
Ostlemine: Kauplused ja ostlemine, taaskasutus, riietus ja mood. Müügikuulutused, järelepärimine kaubanduskeskusesse, vastus järelepärimisele. Omadussõnad, sisseütleva rektsioon, sihitise käänded, ühendverbid sõnaga ära, sõnatüüp kasukas; see ja need, omadussõna võrdlusastmete osastav, peakäänded.
Turvalisus: Hädaabisse helistamine, vargused, kuriteod ja nende vähendamine, tuletõrje, käitumisest ohuolukorras. Seletuskiri. Kohatagasõnad, umbisik.tegumoe minevik, enne- ja lihtminevik, tingiva kv minevik, sõnatüübid rahulik, võti; us- liitelised nimisõnad, sõna  pidama eri tähendused, ühendverbid sõnaga panema, sõnad keegi, miski, kuskil.
Infotehnoloogia: Uudised Internetis, suhtlusportaalid, arvuti kasutamine, turvalisus Internetis, arvuti  ja selles oleva  info turvalisus, arvutisõltuvus. Kirjavahetus meili teel, artikkel. Määrsõnade võrdlusastmed, v-, nud-, tav-, des- ja tud-vorm, sõnatüübid ruut, leht, ärkama, saatma, jätma, andma, lugema; sõnadmuu, mujal ja kõik.
Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
Kuuldu mõistmine: õppija saab aru nii konkreetset kui ka abstraktset teemat puudutavast suulisest kõnest tuttaval või tundmatul teemal ja mõistab erialaga seotud pikemat diskussiooni või loengut.
Loetu mõistmine: õppija saab aru nii aktuaalsetel kui ka erialastel teemadel kirjutatud pikematest keerulisematest tekstidest ning suudab nendest leida olulist infot ja teksti põhipunkte.
Rääkimisoskus: õppija suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda emakeelekõnelejatega oma huvivaldkonna teemadel ulatuslikku sõnavara kasutades ning oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada.
Kirjutamisoskus: õppija oskab kirjutada oma huvivaldkonna teemade piires arusaadavat teksti, edastada infot ning kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Põhiõpik: M.Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2“ (Tallinn 2012) ja  selle juurde kuuluv töövihik ning CD kuulamistekstid õpiku juurde. Lisaks internetis leiduvad ning koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Tulemuste hindamine  Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse B2-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 11 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
Tulemus kujuneb:
B1-tase = 1- 59%  positiivseid vastuseid;
B2-tase = 60 - 100% positiivseid vastuseid.
Ülesehitus 

Kursus toimus ajavahemikul 13.09.17 kuni 28.02.18 aadressil A.H Tammsaare 30, Pärnu

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada keeletest positiivsele tulemusele
Koolitaja Merle Taggu
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala. Alates 1996.aastast töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning 2013.aastast eesti keele kui teise keele õpetajana.
Hind TASUTA! 
Registreerumine   

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: