Inglise ärikeel B2 ettevõtetele

Koolituse maht: 36 akadeemilist tundi, millest 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 6 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: saadame hinnapakkumise

Ülesehitus: vastavalt kokkuleppele


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis kasutada oma töös inglise ärikeelt 

Õppe alustamise tingimused: Kursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt madalamal kesktasemel (pre-intermediate B1) või kesktasemel (B2)


Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on aidata orienteeruda ärialases sõnavaras ja arendada eelkõige suulise, aga ka kirjaliku väljenduse oskust

Sisu: Inglise ärikeele kursus pakub praktilist ärikeele omandamist ja harjutamist. Ärikeele kursuse fookuses on äri- ja finantsalane sõnavara, suuline ärikeel, telefonikõned ja ärikirjad. Ärikeele kursuse rakenduslikus osas on tähelepanu all tooteesitlus, presentatsioonid ja koosolekud. Koostöövormid on rühmatöö ja paaristöö ning individuaalsed esitlused.

Teemad:
1. Töö ja töökohad. Ametid. Töötamise viisid. Värbamine ja valik. Tööintervjuu. CV kirjutamine.
2. Oskused ja kvalifikatsioon. Töötasu ja sissetulekud. Karjääriredel.
3. Rahandus. Finants- ja raamatupidamisvaldkond. Müük ja kulud.
4. Probleemid tööl ja nende lahendused. Tootmine ja teenused.
5. Materjalid ja varustajad. Ostjad-müüjad ja turg. Turg ja konkurendid.
6. Edu ja ebaõnn. Aeg ja aja valdamine. Juhtimine ja juhtimisstiilid. Äri eri kultuurides.
7. Suuline ametialane suhtlus, telefonivestlustes vajalikud väljendid. Kirjalik ametialane suhtlus - e-kirjad.
8. Koosolekud. Arvamuste avaldamine ja nende põhjendamine. Arutelu tehnikad.
9. Presentatsioonid. Läbirääkimised. Koosolekud.
10. Tooted ja brändid. Tooteesitlus.

Teemades saab teha täiendusi ja muudatusi vastavalt õppija vajadustele. Grammatikat õpitakse teksti analüüsides ja vastavalt vajadusele. Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga (veebipõhine kui ka töölehed). Rühma- ja paaristöö ülesanded. 
 
Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- tunneb hästi ja kasutab enda valdkonna ärialast sõnavara;
- suhtleb ladusalt ja viisakalt oma tööalal;
- räägib telefonis ärialastel teemadel ning loeb ja vastab äriteemalistele meilidele; 
- tunneb tähtsamat finantsalast sõnavara;
- tutvustab oma ettevõtet ja tooteid, oskab neid esitleda; 
- kõneleb koosolekutel ja ärikohtumistel.

Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Finance, Ian MacKenzie Äri ja rahandus. Ärikiri, British Council/BBC, BBC World. Lisaks koolitaja poolt koostatud õppematerjali kogumik ning veebipõhised harjutused ja videod.  

Tulemuste hindamine: Tulemuste hindamine toimub iganädalaste vestluste, arvestuslike ülesannete, tõlgete, ärikirjade ja ärialaste artiklite esitlemise ja presentatsioonidega. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on ülesanne, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis, erinevates ettevõtetes.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN            

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: