Soome keel A1

Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi on auditoorset tööd ja 10 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: 270 €

Ülesehitus: 2 x 2 ak.tundi nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17.30-19.00 alates 19. märtsist 2024 UUS ALGUSAEG!


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimused: Nõuded puuduvad. Valmisolek / soov keele omandamiseks algtasemel


Eesmärk: Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil

Sisu: Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga.
Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
-kasutab sagelikasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-loeb soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-tunneb soome keele grammatika põhireegleid. 


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras" ning paljundatud töölehed

Tulemuste hindamine: Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning lugemis- ja kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast. 2021. aasta novembris omistas SA Kutsekoda koolitajale täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistuse ning Soome Instituut valis ta Aasta soome keele õpetajaks 2021.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN      

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: