Ettevõtlikkus on edu pant

Õppekavarühm Isikuareng
Õppekava koostamise alus Puudub
Maht  40 ak.tundi
Sihtgrupp

- keskmisest madalama sissetulekuga tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast;
- aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud eriala;
- erialase hariduseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused  Sihtgruppi kuulumine ning motivatsioonikirja esitamine (Miks ma tahan osaleda koolitusel?) Valik tehakse motivatsioonikirja alusel.
Eesmärk  Koolituse eesmärgiks on arendada õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi
Sisu 

Kursuse käigus läbitavad teemad:
sissejuhatus, tutvus, reeglid, ootused, grupi loomine (Tutvumine grupiga käib läbi vestluse ja erinevate sotsiomeetriliste ning psühhodramaatiliste harjutuste);
eneseanalüüs, enesehinnang, omadused (Kaardistatakse ja analüüsitakse grupiliikmete hariduslikku, kogemuslikku ja oskustepõhist taset. Meetodiks vestlus ning teraapilised kirjalikud ja suulised harjutused);
motivatsioon, soovid, eesmärkide püstitamine (Eesmärkide sõnastamise mõistmine. Motivatsiooni lahtikirjutamine. SWOT- analüüs, aastaaegade meetod); 
stress, sellega toimetulek (Emotsioonidega toimetulek ja nende juhtimise õppimine terapeutilisel meetodil. Emotsioonide mõtestamine);
sotsiaalsete oskuste analüüs (Grupp ja selle olemus, õpitakse grupipsühholoogiast lähtuvaid oskusi sotsiaalseks toimetulekuks);
suhtlemisoskus (Vägivallatu suhtlemine, mina sõnumite edastamine. Suhtlemistreening);
ettevõtlus (Kohtumine ettevõtlusega tegelevate inimestega ja nendepoolsete kogemuste jagamine);
eneseanalüüs, eesmärkide sõnastamine ja enese kaardistamine, tulevikuplaanid (Koolitusel õpitu, uute vaatenurkade ja kogetu baasil uus eneseanalüüs, mis peaks andma väljundi edasiseks);
Tagasiside, lõpetamine.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:
- mõistab enda soove ja oskab analüüsida olemasolevaid ressursse;
- oskab sõnastada eesmärke;
- oskab olemasolevaid ressursse eesmärkide jaoks kasutada. 

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja koostab koolitusel osalejatele õpivihiku, kus on teemade kaupa abistavad materjalid ja kasulikud lingid.
Tulemuste hindamine  Vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded, analüüsid.
Ülesehitus 

Kursus toimus 07.03 - 11.04.2018 aadressil Roheline 1B, Pärnu.

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ja esitada kirjalikud tööd.
Koolitaja

Indrek Linnuste
Koolitajal on magistrikraad psühholoogias ja terviseteadustes. Hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas doktorantuuris. Igapäevaselt töötab psühholoogina ning üle 10 aasta on ta tegelenud psüühikahäiretega inimestega. Koolitaja on läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi, teinud erinevaid erialaseid ettekandeid nii Eestis kui väljaspool Eestit, korraldanud ja läbi viinud erialaseid koolitusi.

Hind  TASUTA!
Registreerumine 

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: