Soome keel B1

Õppekavarühm 

0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  50 tundi 
Sihtgrupp

Soome keele algkursuse lõpetanud, soome keele edasiõppimisest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimused Soome keele valdamine A2 tasemel 
Eesmärk  Soome kirja- ja kõnekeele oskuse täiendamine, vaba suhtlemine soome keeles
Sisu 

Jätkatakse tutvumist soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga. 
Õpitakse aru saama natuke keerulisemast soomekeelsest kõnest ja kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-saab aru ja hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
-oskab spontaanselt alustada vestlust endale tuttavatel teemadel;
-saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
-oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
-oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning edastada uudiseid.

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud õppematerjal
Tulemuste hindamine

Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 

Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30
Kursust sügissemestril ei toimu!

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest.
Koolitaja  Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind  220 €
Registreerumine  Avaldus 

    

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga