Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus sisu

Õppekavarühm Isikuareng
Õppekava koostamise alus Üldised kompetentsid (Inimeste oskuste ja tööturu vajaduste ühitamise rakkerühm. Riigikantselei 2013). Kompetentsid: Mõjutamine ja veenmine, analüüsimine ja tõlgendamine, teabe esitamine.
Maht  40 tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;  
• madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
• hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored; 
• vähetasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
• madala haridustasemega väikelastevanemad;  
• majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed);
• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed.

Õppe alustamise tingimused  Sihtgruppi kuulumine
Eesmärk  Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut. 
Sisu 

Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine
Osalejad uurivad kriitilise mõtlemise (mitte kritiseerimise) abil põhjus - tagajärg seosed  probleemilahenduses ning püüavad praktiliselt lahata erinevaid vaatenurki lahendustena ja lihtsustada keerukamat olukorda osadeks jaotamise meetodil.

Tulemuslik mõjutamine
Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine: ratsionaalsed, emotsionaalsed ja väärtuspõhised.

Mina ja suhtlemine
Enda ja teiste erinevuste tajumine
Osalejad uurivad praktiliselt (metronomi abil) oma loomust toetavat suhtlemisrütmi ja vaatlevad ning analüüsivad inimeste erinevust, mis võimaldab teistega soodustada sõbralikumat kontakti loomist ja heatahtlikumat suhtumist. 
Minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises
Läbi praktilise paarisharjutuse tunnetatakse enda väljakutseid ja raskusi dialoogilisel suhtlemisel. Toimub iseenda analüüsimine suhtlejana.
Loovuse toomine suhtlusse
Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel läbi praktilise paaristöö.

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama. 
Peamised kasutatavad õppemeetodid:
1. juhtumianalüüs (probleemjuhtumid)
2. rollimängud (mõjutamisviisid)
3. kaasavad miniloengud 
4. loovuse arendamine läbi liikumise ja joonistamise- kritseldamise (loovteraapia õppemeetod).
Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
suhtleb enesekindlamalt ja julgemalt;
väljendab end argumenteerides selgelt ja läbimõeldult;
kasutab inimeste mõjutamisel loogika abil veenmist, ühisosa leidmist, eeskujuks olemist ja väärtuste väljatoomist;
analüüsib end suhtlejana;
oskab märgata erinevaid vaatenurki tööalaste probleemide lahendamisel;
jagab keerukama probleemi osadeks, märgates seoseid ja suhteid;
julgeb loovamalt läheneda probleemide lahendamisel.
Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine 

Hindamismeetodid: rühmatöödes ja rollimängudes osalemine ning eneseanalüüs individuaalse ülesandena.

Hindamiskriteeriumid: Õppija on aktiivselt osalenud ülesannete lahendamises rühmatööna ja rühma liikmetele tutvustanud individuaalse töö tulemusi. Õppija tunneb erinevad mõjutamisviise ja probleemilahendusmeetodeid, kasutab neid praktikas ja hindab erinevate tulemuslikkust eri olukordades.

Ülesehitus 

Kursused toimusid ajavahemikul 26.02-10.06.2020 ning 09.09-09.11.2020 aadressil Roheline 1B, Pärnu

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita enesehindamise ülesanded
Koolitaja

Helar Peterson
Koolitajal on kõrgharidus eripedagoogikas, lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli; on õppinud magistrikraadis kasvatusteaduste erialal. Lisaks on läbinud Psühhodraama lavastaja (terapeudi) koolituse Tallinna Psühhodraama Koolis ja superviisori väljaõppe Helsinki Psychodrama Institute, Tallinna Psühhodraama Koolis. Osalenud erinevatel erialastel täiendkoolitustel. Alates 2011.aastast töötab Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus terapeudina ning alates 2013.aastast on läbi viinud grupi- ja individuaalsupervisioone erinevatele asutustele.

Hind  TASUTA
Registreerumine  

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                                              

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: