Inglise ärikeel B2 sisu

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  40 ak.tundi, millest 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis kasutada oma töös inglise ärikeelt
Õppe alustamise tingimused  Kursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt nõrgemal kesktasemel (pre-intermediate B1) või kesktasemel (B2)
Eesmärk  Kursuse eesmärgiks on aidata orienteeruda ärialases sõnavaras ja arendada suulise ning kirjaliku väljenduse oskust. 
Sisu 

Kursuse sissejuhatav osa keskendub olulisemale äri- ja finantsalasele sõnavarale, keskmises osas harjutatakse telefonikõnesid ja suhtlemist ärikirjade abil (küsimused, tellimused, probleemide lahendamine, reklaam). Kursuse viimases, rakenduslikus osas, on peatähelepanu all presentatsioonid ja koosolekud.

Teemad:

1. Töö ja töökohad. Ametid. Töötamise viisid. Värbamine ja valik.Tööintervjuu.CV kirjutamine.
2. Oskused ja kvalifikatsioon. Töötasu ja sissetulekud. Karjääriredel.
3. Finants- ja raamatupidamisvaldkond.
4. Probleemid tööl. Tootmine ja teenused. Innovatsioon ja leiutamine.
5. Materjalid ja varustajad. Ostjad-müüjad ja turg. Turg ja konkurendid.
6. Edu ja ebaõnn. Aeg ja aja valdamine. Juhtimine ja juhtimisstiilid.
7. Äri eri kultuurides. Telefoniga rääkimise väljendid, e-mailid.
8. Koosolekud. Arvamuste avaldamine. Arutelu tehnikad.
9. Presentatsioonid. Läbirääkimised.
10. Müük ja kulud. Tooted ja brändid. Tooteesitlus.
 
Teemades saab teha täiendusi ja muudatusi vastavalt grupi vajadustele. Grammatikat õpitakse teksti analüüsides.

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
- orienteerub paremini ärialases sõnavaras;
- räägib telefonis ärialastel teemadel; 
- loeb ja vastab äriteemalistele meilidele; 
- tutvustab oma ettevõtet ja tooteid; 
- osaleb koosolekutel ja ärikohtumistel;
- tunneb tähtsamat finantsalast sõnavara ja suhtleb ladusamalt oma tööalal.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Finance, Ian MacKenzie Äri ja rahandus. Ärikiri, British Council/BBC, BBC World. Lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  
Tulemuste hindamine  Tulemuste hindamine toimub iganädalaste vestluste, arvestuslike ülesannete, tõlgete, ärikirjade ja ärialaste artiklite esitlemise ja presentatsioonidega.
Ülesehitus 

2 korda nädalas 2 akadeemilist tundi teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.10-20.40 
UUS KURSUS alustab teisipäeval, 24. märtsil 2020 kl 19.10.

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning osaleda iganädalases hindamisprotsessis. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem, siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.
Hind  180 € 
Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                   

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: