Inglise keele riigieksamiks ettevalmistuskursus

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millest 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: 199 €

Ülesehitus: 2 X 2 ak.tundi nädalas kevadsemestril 2024


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Sihtgrupp: Gümnasistid, kes hakkavad maikuus inglise keele riigieksamit sooritama

Õppe alustamise tingimused: Kursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt madalamal kesktasemel (pre-intermediate B1) või kesktasemel (B2)


Eesmärk:
Kursus keskendub inglise keele riigieksami protseduurile, ajakavale, struktuurile ja ülesannete tüüpidele.

Sisu:
Tähtis osa koolitusel on eksami ülesannetele lähenemise strateegia ja ülesannete analüüs. Kursus jäljendab riigieksami protseduuri: esimene osa on kirjutamisosa (2 ülesannet), sellele järgneb kuulamisosa (3 ülesannet) ja lugemisosa (5 ülesannet). 

Inglise keele riigieksami suuline osa koosneb kahe erineva pildi kirjeldamisest ja võrdlemisest ning küsimustele vastamisest. Teine ülesanne on etteantud väitel põhinev arutlev monoloog. Kirjutamisosa ülesandeid teeme peamiselt isesisva tööna aga proovime ka aja peale kirjutamist.
Iga tund algab kuulamisülesandega, mille vastused analüüsime läbi. Lugemisosa ülesanded teeme läbi tüüpide kaupa ja sarnases loogilises järjestuses nagu need esinevad riigieksami töös. Paralleelselt ülesannete praktilise lahendamisega analüüsime keelestruktuure ja grammatilisi aspekte. 
Iseseisev töö on kirjutamisülesanded või lugemisülesanded.

Koolituse lõpetanu:
- tunneb end kindlamini nii riigieksami suulises kui ka kirjalikus osas;
- teab ülesannetele lähenemise strateegiat;
- osakab analüüsida ülesandeid.

Õppekeskkond: Õpperuumides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Koolitaja poolt koostatud õppematerjali kogumik ning veebipõhised harjutused ja videod.  

Tulemuste hindamine: Tulemuste hindamine toimub iganädalaste vestluste, arvestuslike ülesannete täitmisel. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on ülesanne, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis, erinevates ettevõtetes. 2023. aasta alguses läbis Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatud koolituse "Inglise keele riigieksami suulise osa hindamine ja intervjueerimine".


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN            

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: