Inglise keel A2

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millest 46 ak.tundi on auditoorset tööd ja 14 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: 305 € 

Ülesehitus: 2 x 2 akadeemilist tundi nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17.30-19.00 alates 20. veebruarist 2023


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis suhelda inglise keeles igapävaelus, oma tööl ja reisil 

Õppe alustamise tingimused: Inglise keele valdamine A1.2 tasemel 


Eesmärk: Inglise keele õpe igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks A2 tasemel (madalamal kesktasemel)

Sisu: Kõnekeele kiire areng on võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. arutelud,  probleemide esitamine ja lahendamine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine ja kirjeldamine, võrdlemine ja vastandamine, meeldivuse ja ebameeldivuse väljendamine ja põhjendamine, sobilik kõnekeel ja viisakusnormid, kaasaegne sõnavara ja keelekasutus. 

Pearõhk on funktsionaalsel keelel st viisakusväljendid, informatsiooni küsimine ja andmine, küsimuste mõistmine ja moodustamine ning neile vastamine, telefonikõned ja lihtsamad e-kirjad.

Teemad: Mina, eelistused ja hobid; perekond; viisakas kõnekeel ja käitumine; töö, töökeskkond, tööalaste kirjade kirjutamine; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal;  eesmärkide seadmine ja plaanide tegemine; reisimine; külalislahkus ja võõrustamine.

Selleks, et õppimine oleks võimalikult efektiivne, meeldiv ja lihtne, kasutatakse kursusel erinevaid õpistiile ja meetodeid (palju praktilisi ülesanded ja rollimänge).
Kuna erinevad osaoskused toetavad ja aitavad parandada inglise kõnekeelt, on õppetöösse kaasatud ka kuulamist, lugemist, kirjutamist, grammatikat.                    

Grammatika on tunni teema ja tegevusega seotud ja õppematerjalid aitavad lisaks reeglitele saadud keelekasutuse teadmisi süstematiseerida. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine.

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
-saab aru lihtsamatest ja lühikestest tekstidest ja mõistab lihtsamate ütluste põhisisu;
-oskab rääkida endast, perekonnast, reisimisest, tööst, kirjeldada ümbrust, küsida ja näidata teed;
-oskab vestluspartneri abil suhelda ja vastata lihtsamatele küsimustele;
-oskab alustada ja lõpetada telefonikõne, täita ankeete ja kirjutada lihtsamaid kirju.


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Õpik, töövihik ja CD English for Life Pre-intermediate, lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  

Tulemuste hindamine: Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning lugemis- ja kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 85% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis, erinevates ettevõtetes.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN            

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: