Inglise keel A1 sisu

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  60 ak.tundi, millest 46 ak.tundi auditoorset tööd ja 14 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis suhelda inglise keeles igapävaelus
Õppe alustamise tingimused  Alustamise tingimuseks on soov õppida inglise keelt
Eesmärk  Inglise keele õpe igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks A1/A1+ tasemel (algtasemel või taasalustajate tasemel) kasutades õppijale sobivat õpistrateegiat
Sisu 

Kõnekeele kiire areng ja õppija vastutus on võtmesõnad. Põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt arutelud,  probleemide esitamine ja lahendamine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine ja kirjeldamine, võrdlemine ja vastandamine, arvamuse väljendamine ja põhjendamine, sobilik kõnekeel ja viisakusnormid, sõnavara ja keelekasutus.
Teemad: enesekohane informatsioon, küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine; aeg – kell, numbrid ja järgarvud, kuupäevad, nädalapäevad, kuud, aastad; töö ja ametid, töökeskkond, suhtlemine tööl; reisimine ja vaba aeg; oma oskuste kirjeldamine; terviseprobleemid; eesmärkide seadmine ja plaanide tegemine; reisimine – reisisõnavara, tee küsimine ja näitamine, juhendite andmine.
Selleks, et õppimine oleks efektiivne, meeldiv ja lihtne, kasutame erinevaid õpistiile ja meetodeid. Igas tunnis kasutame erinevaid õpistrateegiaid  ja järgime kindlaid protseduure ning arutame tekkivaid küsimusi, et õppimine oleks võimalikult efektiivne ja mõtestatud. 
Kuna erinevad osaoskused toetavad inglise kõnekeele õppimist, on kaasatud võrdsetes osades kuulamist, lugemist, kirjutamist ja kõnelemist.
Kuulamine: dialoogid igapäevaeluga seotud teemadel, otsitava informatsioon äratundmine. Õige-vale väide.
Rääkimine: paaris dialoogid reaalse elu teemadel, küsimused-vastused, lühikesed monoloogid, ei-jaa vastused, instruktsioonid.
Lugemine: häälikute ja sõnade õige hääldus, inglise keelele omane meloodia.
Kirjutamine: lihtsad e-kirjad (sisu mõistmine ja adekvaatne vastamine), enesekohane info.
Grammatika on tekstidega ja tunni tegevusega seotud ja õppematerjalid aitavad lisaks reeglitele saadud keelekasutuse teadmisi süstematiseerida. Grammatika omandamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
- kasutab suhtlemisel kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kontakti;
- saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid reaalsetes elulistes olukordades;
- suudab vastata telefonikõnedele/e-kirjadele ja edastada informatsiooni;
- kirjeldada oma tegevust üldisemalt või kõnelemise hetkel, oskab kirjeldada oma oskusi, eelistusi ja soove.
- tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid; oskab rääkida enda perekonnast ja sugulussidemetest;
- mõistab lihtsaid lauseid ja kasutab käibefraase, vastab lihtsatele küsimustele ning koostab neid ise.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Õpik, töövihik ja CD English for Life Elementary, lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  
Tulemuste hindamine  Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 50% ulatuses.
Ülesehitus 

2 korda 2 akadeemilist tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 17.00-18.30 
UUS KURSUS alustab esmaspäeval, 26. septembril 2022 kl 17.00

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.
Hind  260 € (6 ja rohkem osalejat) 
 300 € (4 kuni 5 osalejat) 
Võimalus osta õpik 24 € ja/või töövihik 15 €
Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                                             

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: