Soome keel A1 sisu

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alused  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  60 ak.tundi, millest 46 ak.tundi auditoorset tööd ning 14 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp

Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimus Tahe alustada soome keele õppimisega
Eesmärk  Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil
Sisu 

Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:
-kasutab sagelikasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-loeb soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-tunneb soome keele grammatika põhireegleid. 

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid:  lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras" ning paljundatud töölehed
Tulemuste hindamine  Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 50% ulatuses.
Ülesehitus 

2 korda nädalas 2 ak.tundi teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00-20.30
Uus kursus alustab teisipäeval, 04. oktoobril 2022 kl 19.00 

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind 

260 € (6 ja rohkem osalejast grupis)
300 € (4 kuni 5 osalejat grupis)

Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

                            

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: