Privaatsuspoliitika

Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume, milleks neid kasutame, kellega jagame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi määrus) ja Isikuandmete kaitse seadusest.

 

Isikuandmete kogumine

Kogutavad andmed

Pärnu Rahvaülikooli kursusele registreerudes soovime teada Teie nime, isikukoodi, telefoni numbrit, e-posti aadressi.

Tellitud ja rahastatud koolitustel kogume lisaks eelnevale veel järgmiseid andmeid: Teie elukoht kohaliku omavalitsuse piires, kas tegutsete FIE-na, tööhõive staatus, haridustase ja kas hetkel õpite.

Andmeid töötleme seoses koolitustele registreerumistega, koolitustel osalemistega, esitatud arvetega, makstud koolitustasudega, väljastatud dokumentidega.

Kui olete tellinud meilt uudiskirja, siis võime koguda statistilisi andmeid sellega seotud tegevuste kohta, näiteks kas Te avasite uudiskirja.

Andmete kogumise eesmärk

Andmeid kogume koolituse läbiviimise eesmärgil (korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks, koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks).

Uudiskirja edastamise eesmärgil juhul kui olete andnud selleks nõusoleku. Uudiskirja tellimisest võite alati loobuda.

Andmete kogumise alused

Rääma Noorte Ühing Noorus kogub andmeid Täiskasvanute koolituse seaduse, Tulumaksuseaduse, projektide määruste ning Pärnu Rahvaülikooli õppekorralduse aluste alusel.

 

Isikuandmete jagamine

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele.

Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa). Samuti edastame mõnikord koolitusel osalejate meiliaadressid koolitust läbiviivale koolitajale koolitusmaterjalide edastamiseks. 

Kui olete tellinud meilt uudiskirja, siis edastame vajadusel Teie nime ja meiliaadressi postitusega tegelevatele isikutele.

Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks töö meili aadressi, seetõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri. Delikaatsete isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

 

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

 

Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.
Teil on õigus:
saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
nõuda isikuandmete kustutamist;
võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli Teie nõusolek;
nõuda isikuandmete ülekandmist;
pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.
 

Värbamine 

Kandidaatide hindamisel võtame aluseks isiku enda avaldutud info CV-s ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited. 
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et võime nende poole teabe saamiseks pöördub. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid  üks aasta, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Pildistamine ja filmimine avalikel sündmustel

Meil on õigus pildistada ja filmida avalikel sündmustel eelnevalt Teilt luba küsimata. Fotod ja videod avaldame oma kodulehel www.noorusemaja.ee ning FB lehel Nooruse Maja või Pärnu Rahvaülikool.

 

Küsimuste korral saate meiega ühendust:
telefon: 44 50 070
E-post: info@noorusemaja.ee
postiaadress: Roheline 1B, Pärnu

Kontaktisik Pärnu Rahvaülikoolis on Helen Muru.

 

 

 

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: