Põhikiri

 Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ
PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED
1. Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ (edaspidi Nooruse Selts) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab Nooruse Majas tegutsevaid mittetulundusühinguid, seltse, klubisid ja huvialaringe ning seab oma eesmärgiks inimese eneseteadvuse kultuurilise ning ametialase täiendõppe kaudu.
2. Nooruse Selts rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevusel, juhtkonna valitavusel alt üles ja valitud juhtide korrapärasel aruandlusel Nooruse Seltsi liikmete ees.
3. Nooruse Selts juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Nooruse Seltsi üldkoosoleku otsustest.
4. Nooruse Selts teeb koostööd asjast huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja vabatahtlike organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.
5. Nooruse Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kes omab arvet pangas, oma pitsatit ja atribuutikat.
6. Nooruse Seltsi juriidiline aadress on 80036 Pärnu, Roheline 1B.

EESMÄRK JA TEGEVUS
7. Nooruse Seltsi põhiülesandeks on:
7.1. tegevuse korraldamine Nooruse Majas ja ruumide haldamine koostöös Pärnu Linnavalitsusega;
7.2. Nooruse Majas tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, klubide, huvialaringide ühendamine- ühiste ürituste korraldamine seltsielu edendamiseks;
7.3. laste ja täiskasvanute huvialaringide ja täiendõppe korraldamine;
7.4. Pärnu Rahvaülikooli tegevuse korraldamine;
7.5. koostöö Eesti ja välismaiste füüsiliste ja juriidilite isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega;
7.6. konverentside, seminaride, nõupidamiste, koolituste ja kokkusaamiste korraldamine;
7.7. näituste, näitusmüükide ja messide korraldamine;
7.8. vabaõhu-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
7.9. ruumide rent.
8. Oma põhiülesannete täitmiseks Nooruse Selts:
8.1. teeb selgitustööd ning tutvustab rahvale Nooruse Seltsi eesmärke ja ülesandeid;
8.2. hoiab korras ja täiendab Nooruse seltsi kodulehte ja sotsiaalmeedia kanaleid, soetab oma arhiivi ja fondi;
8.3. tegeleb vahendus-, kaubandus- ja muu oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajaliku majandustegevusega.
9. Nooruse Selts võib kehtestatud korras korraldada tasulisi ja tasuta üritusi, festivale, kursusi ja täiendõpet, anda välja oma atribuutikat, reklaamprospekte, teha audio- ja videosalvestusi, tegeleda kirjastamisega ja ruumide rendile andmisega.


NOORUSE SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
10. Nooruse Seltsi liikmeteks võivad olla kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud Nooruse Seltsi tegevuse edendamisest.
11. Isik, kes soovib astuda Nooruse Seltsi liikmeks, pöördub avaldusega Nooruse Seltsi juhatuse poole.
12. Nooruse Seltsi liikmeks astujad maksavad sisseastumismaksu ja liikmeks vastuvõetud liikmed maksavad igaaastast liikmemaksu.
13. Nooruse Seltsi liige, kes mõjuva põhjuseta ei tasu jooksva kalendriaasta liikmemaksu, arvatakse seltsist välja.
14. Nooruse Seltsi liikmetel on õigus:
14.1. võtta osa Nooruse Seltsi tegevusest vastavalt käesolevale põhikirjale;
14.2. valida ja olla valitud kõigisse Nooruse Seltsi esindusorganitesse;
14.3. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Nooruse Seltsi tegevuse asjus;
14.4. osaleda Nooruse Seltsi üritustel ja teha koostööd Nooruse Seltsi väljaannetele;
14.5. kasutada Nooruse Maja ruume ja muud vara vastavalt kodukorrale;
14.6. lahkuda Nooruse Seltsist esitades selleks kirjaliku avalduse;
15. Nooruse Seltsist lahkunud isikutele liikmemaksu ei tagastata.
16. Nooruse Seltsi liikme kohustused on:
16.1. tegeleda aktiivselt Nooruse Seltsi ühistegevuse edendamisega;
16.2. propageerida Nooruse Seltsi eesmärkidele vastavat tegevust;
16.3. austada Nooruse Seltsi põhikirja nõudeid ja täita üldkoosoleku otsuseid;
16.4. hoida Nooruse Seltsi au ja prestiiži;
16.5. tasuda regulaarselt liikmemaksu.

NOORUSE SELTSI KORRALDUS JA JUHTIMINE
17. Nooruse Seltsi kõrgemaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Erakorraline koosolek tuleb kokku Nooruse Seltsi juhatuse, 1/10 seltsi liikmete nõudmisel hiljemalt 30-ne päeva jooksul pärast nõudmise esitamist.
18. Üldkoosoleku koha, aja ja päevakorra määrab seltsi juhatus ja teatab need liikmetele hiljemalt 20 päeva enne korralise ja 10 päeva enne erakorralise koosoleku algust.
19. Igal liikmel on üks hääl
20. Üldkoosolek:
20.1. teeb põhikirjas muudatusi;
20.2. arutab ja lahendab Nooruse Seltsi tegevuse põhiküsimusi;
20.3. valib kuni kolmeks aastaks Nooruse Seltsi juhatuse, kes määrab enda hulgast seltsi esimehe;
20.4. kuulab ära ja kinnitab Nooruse Seltsi juhatuse liikmete aruanded;
20.5. määrab liikme- ja sisseastumismaksu suuruse;
20.6. lõpetab Nooruse Seltsi tegevuse;
20.7. Üldkoosolek otsustab kõik küsimused lahtisel hääletusel lihthäälte enamusel, välja arvatud põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine, kus on vajalik 2/3 liikmete osavõtt;
21. Nooruse Seltsi juhib ja esindab juhatus, milles on 3 kuni 5 liiget.
22. Nooruse Seltsi juhatus:
22.1. korraldab seltsi tegevust ja üldkoosoleku otsuste täitmist;
22.2. kinnitab seltsi majandustegevuse suunad ja eelarve;
22.3. soetab vahendeid ja loob võimalusi Nooruse Seltsi varade kasutamiseks ning tegevuse edendamiseks;
22.4. korraldab vara sihtotstarbelist kasutamist.
23. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on 2/3 liikmetest.
24. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes:
24.1. lahendab kõiki seltsi praktilise töö küsimusi andes oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;
24.2. koostab seltsi eelarve ja kasutab vastavalt kinnitatud eelarvele seltsi rahalisi vahendeid;
24.3. sõlmib töölepinguid ja muid kokkuleppeid;
24.4. annab nõu ja abi seltsi üksustele;
24.5. vahendab teavet seltsi juhtkonna ja üksuste vahel.


NOORUSE SELTSI MAJANDUSLIKU ALUSE MOODUSTAVAD
25. linnaosakeskuse baastoetus Pärnu linna eelarvest;
26. liikmekandidaadi sisseastumismaks ja seltsi liikmemaks;
27. seltsi majandustegevuse, projektide ja ühisürituste tulud;
28. ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ning füüsiliste isikute vabatahtlikud annetused ja toetused;
29. muud laekumised ja sponsorite eraldused.

NOORUSE SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
30. Nooruse Selts lõpetab oma tegevuse, kui seltsi üldkoosolek langetab üle 2/3 liikmete nõusolekul sellekohase otsuse.
31. Seltsi tegevus võidakse lõpetada vastavalt kehtivale seadusandlusele mittetulundusühingute seadusele.
32. Vara, mis jääb pärast seltsi tegevuse lõpetamist alles,  antakse üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: