Eesti keel A1

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi, millest 80 kontakttundi ning 40 tundi iseseisvat tööd

Tasu: 770 €

Ülesehitus: 2 x 2 ak.tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 19.00-20.30
Koolitus alustab kevadsemestril 2023


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes alustavad keeleõpinguid nullist või valdavad eesti keelt vähesel määral 

Õppe alustamise tingimused: Nõuded puuduvad. Valmisolek / soov keele omandamiseks algtasemel


Eesmärk: 
Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel

Sisu: 
1. Pere ja isikuandmed (nimi, perekonnaseis, pere koosseis, vanus, kontaktandmed, aadress, sugulased);
2.  Kodu ja selle ümbrus. Aastaajad. Hoiatussildid;
3. Olmeteenused ja kaubandus, soovide esitamine, arusaamine, kaupade nimetused;
4. Tervis ja tervishoid (haiglad, polikliinikud jms). Kehaosad. Tervislik seisund. Abi (nõuande) palumine;
5. Eluase ja kinnisvara. Aadress. Asukoht;
6. Sõiduplaanid, kellaajad, hinnad;
7. Haridus (kool, lasteaed jm), kooli või lasteasutuse põhiinfost aru saamine, õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud tervituste jms keeleliste formaalsuste mõistmine. Õppevahendid, kaasõpilased;
8. Vaba aeg ja ajaviide (kultuuriüritused, huvid, sport jm). Hobid. Minu päev. Perekondlikud ja riiklikud tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja tutvustamine;
9. Töö ja töösuhted (ametid, tegevused tööl, erialad, töökuulutused). Kus ja kellena töötad? Kõneetikett

Grammatika
1. Tähestik. Hääldamine;
2. Nimisõna: põhikäänded, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, ühildumine omadussõnaga;
3. Arvsõna: põhiarvsõnad, põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga, järgarvsõna;
4. Tegusõna: pööramine olevikus, lihtminevik, rektsioon, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis;
5. Sidesõnad;
6. Isikulised asesõnad

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;
- oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
- suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
- suudab vestelda igapäevastel, teda ja tema lähiümbrust puudutavatel teemadel, seda  eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
- oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
- kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi tekste (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga. 


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Mall Pesti ja Helve Ahi "E nagu Eesti";
Põhiõpik: Inga Mangus, Merge Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“;
Eesti keele grammatika tabelid - Eesti Keele Instituut; 
Lisaks teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal ning internetipõhised materjalid

Tulemuste hindamine: Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning lugemis- ja kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Ülesehitus: 2 x 2 ak.tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 19.00-20.30
Koolitus alustab kevadsemestril 2023

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Heili Västrik
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Heili Västrik töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Alates aastast 2004 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele koolitaja muukeelsetele õppijatele (vene keele baasil). Õpetab eesti keelt tasemetel A1- B2. Keeleinspektsiooni poolt atesteeritud ning tunnustatud koolitaja. Löönud kaasa lektorina paljudes Eesti Töötukassa poolt korraldatavates eesti keele koolituse hangetes. Alates aprillist 2022 oli lektoriks kahele grupile ukrainlastele. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel. 


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: