Kodanikuks olemise ABC Pärnus

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Tasu: TASUTA

Ülesehitus: koolitus toimub kolmapäeviti algusega kl 10.00 alates 13. septembrist 2023 alljärgnevalt:
kolmapäev, 13. september kl 10.00-11.30 (2 ak.tundi);
kolmapäev, 20. september kl 10.00- 12.30 (3 ak.tundi);
kolmapäev, 27. september kl 10.00-12.30 (3 ak.tundi);
kolmapäev, 11. oktoober kl 10.00-12.30 (3 ak.tundi);
kolmapäev, 18. oktoober kl 10.00-12.30 (3 ak.tundi);
kolmapäev, 25. oktoober kl 10.00-11.30 (2 ak.tundi)


Õppekavarühm: 0312 Poliitikateadus ja kodanikuõpetus

Sihtgrupp: Kogukondade liikmed, kes on vähem osalenud kodanikukoolituses ja/või elukestvas õppes ning inimesed, kes osalevad küll elukestvas õppes ja kel on soov kaasa rääkida kogukonna tegemistes ja probleemides, kuid puuduvad oskused ja teadmised kuidas osaleda


Eesmärk: Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud, seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks

Metoodika: “Kodanikuks olemise ABC” toimub kogukonnaringina. Tegemist on õpiringi meetodiga, kus luuakse esmalt turvaline õhkkond ja võimalus olla aktiivselt kaasatud. Eestvedaja (juhendaja) pole ekspert, vaid toetab ja suunab arutelu protsessi, et kõik saaksid kaasa mõelda ja arutelude käigus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning panustada seeläbi koos õppimisse. Vajadusel kaasab kogukonnaringi eestvedaja teema paremaks mõistmiseks eksperdi.

Sisu: Peamised teemad, mis käsitlusele tulevad:
- Rahvusvahelisel tasemel: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad, sh kestliku arengu teemad?
- Riiklikul tasemel: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus). 
- Kohalikul tasemel: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada?
- Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas

Sisukavad:
1. Tutvumine
Tuttavaks saamine, kursuse kokkulepete sõlmimine, kogukonnaringi kava ja eesmärkide tutvustamine. 

2. Võimude lahususe põhimõtted
Tutvumine põhiseadusega. Seadusandlik ja täidesaatev võim riigis ja kohalikus omavalitsuses ja neid mõjutav õigusruum. Riik – kohaliku omavalitsuse ülesanded, rollid. Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus ja valla/linnavalitsuse ülesanded. Tutvust tehakse peamiste institutsioonidega – riigikontroll, õiguskantsler jne.  Kuidas mina saan toetada võimude lahususe põhimõtte järgimist? 

3. Demokraatia ja valimised
Selle kohtumise fookuses on valimised ja nendega seotud küsimused nagu: kas iga hääl loeb? Kuidas korraldatakse kohaliku omavalitsuse valimisi, kuidas riigikogu ja kuidas europarlamendi valimisi? Kuidas jagunevad mandaadid ja kes valib presidendi? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna valimistes osaleda? 

4. Kodanik kui kogukonna liige. Meedia ja selle mõju
Iga kodanik on osa kodanikuühiskonnast ja saab seeläbi ühineda, osaleda ja otsuseid mõjutada. Mis ühingud, mis valdkondades ja mis hoobadega saavad meie heaolu mõjutada? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna osaleda ja panustada kodanikuühiskonda? Mida saan teha annetades ja kuhu võiks vabatahtlikuna kaasa lüüa? Kust tean, mis vajadused kogukonnas on? Mis on kestlik eluviis (areng) ja kuidas vastutustundliku kodanikuna saan sellesse panustada? Kuidas jõuab minuni info maailmas, Euroopas, riigis ja kohalikus omavalitsuses toimuvast? Kuidas tean, millist infot usaldada ja kuidas tean, milline on info mõju mulle? Sotsiaalmeedia usaldusväärsus ja allikakriitilisus.

5. Kuidas lahendada konkreetset väljakutset? 
Erinevate kohtumiste käigus on vaadeldud erinevaid väljakutseid. Selle kohtumise fookuses on võtta üks konkreetne kohalik või riiklik väljakutse ja selle lahendamisse panustada. Kuidas mina hea kodanikuna saan aidata ühiskondlikke väljakutseid lahendada?

6. Kokkuvõtted ja tagasiside
Eestvedaja/juhendaja teeb kokkuvõtte kogukonnaringis räägitust, püstitatud probleemidest ja pakutud lahendustest. Õppijate poolse tagasiside (soovitatavalt vestlusring) käigus jälgib juhendaja õpiväljundite saavutamist (teeb edaspidiseks analüüsiks märkmeid). 

Koolituse lõpetanu:
mõistab kodanikuühiskonna toimimist  ja teab kodaniku peamisi õigusi ja kohustusi;
- tunneb riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonide vastutusalasid ja teab otsuste mõjutamise võimalusi;
- teab võimalusi, kuidas aktiivsema kodanikuna ühiskonnas panustada


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tõendi saamiseks tuleb osaleda vähemalt 50% tundidest


Koolitaja: Helin Laane
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Alates 2014. aastast on koolitaja koostanud õppematerjale HITSA digiteemaliste koolituste jaoks. Alates HITSA liitumisest HARNO alla (2020) on koolitaja olnud erinevate koolituste arendusmeeskonnas ja koolitanud lasteaia- ja algklassiõpetajaid digipädevuste teemadel


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN           

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: