Arvuti baaskursus

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Tasu: 240 €

Ülesehitus: 2 x 2 ak.tundi nädalas teisipäeviti ja kolmapäeviti


Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus

Sihtgrupp: Inimesed, kellel napib elementaarseid arvutialaseid teadmisi ja oskuseid igapäevaselt arvutis ja digimaailmas toimetulekuks

Õppe alustamise tingimused: Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks)


Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti ja ID-kaardi teenuseid.

Sisu: Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
arvuti: mis ja milleks on arvuti, hiir, töölaud, ikoonid, start-menüü, kalkulaator, klaviatuur;
tekstitöötlus: dokumendi loomine, teksti loomine ja töötlemine/vormindamine;
failihaldus: uue kausta loomine, failide sorteerimine, salvestamine, teisaldamine, kustutamine;
Interneti  ja e-posti kasutamine: liikumine internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Sotsiaalvõrgustikud;
korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett;
andmetöötlus: exceli võimalused, tehted, ümmardamine, töölehed, loetelud, sorteerimine, tabeli vormindamine;
ID-kaardi elektrooniline kasutamine: tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
1) kasutab arvutit iseseisvalt eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus;
2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;
3) kasutab endale vajaliku info leidmiseks Internetti;
4) kasutab e-posti kirjade saatmiseks, vastuvõtmiseks ja lugemiseks;
5) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, sülearvutid, projektor, kõlarid.

Tulemuste hindamine: Erinevate ülesannete lahendamine:
- dokumendi koostamine, vormindamine ja salvestamine etteantud kausta (osaleja koostab ja salvestab iseseisvalt etteantud näidise järgi tekstidokumendi);
- etteantud küsimustele Internetist vastuste leidmine ja edastamine e-posti teel juhendajale (osaleja leiab etteantud küsimustele vastused ja oskab need edastada juhendajale e-posti teel jälgides netiketti);
- ID-kaardi kasutamine e-teenustes ja allkirjastamisel (osaleja oskab siseneda riigiportaali ja vaadata seal enda andmeid; oskab allkirjastada dokumenti ja seda edastada e-posti teel koolitajale). Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. 

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.       


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN           

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: