Arvuti baaskursus

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Tasu: 240 €

Ülesehitus: 2 x 2 ak.tundi nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kl 10.00 - 11.30 või esmaspäeviti ja neljapäeviti kl 17.30 - 19.00 alates 18. märtsist / 
19. märtsist 2024


Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus

Sihtgrupp: Inimesed, kellel napib elementaarseid arvutialaseid teadmisi ja oskuseid igapäevaselt arvutis ja digimaailmas toimetulekuks

Õppe alustamise tingimused: Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks)


Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti ja ID-kaardi teenuseid.

Sisu: Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
arvuti: mis ja milleks on arvuti, hiir, töölaud, ikoonid, start-menüü, kalkulaator, klaviatuur;
tekstitöötlus: dokumendi loomine, teksti loomine ja töötlemine/vormindamine;
failihaldus: uue kausta loomine, failide sorteerimine, salvestamine, teisaldamine, kustutamine;
Interneti  ja e-posti kasutamine: liikumine internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Sotsiaalvõrgustikud;
korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett;
andmetöötlus: exceli võimalused, tehted, ümmardamine, töölehed, loetelud, sorteerimine, tabeli vormindamine;
ID-kaardi elektrooniline kasutamine: tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
1) kasutab arvutit iseseisvalt eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus;
2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;
3) kasutab endale vajaliku info leidmiseks Internetti;
4) kasutab e-posti kirjade saatmiseks, vastuvõtmiseks ja lugemiseks;
5) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, sülearvutid, projektor, kõlarid.

Tulemuste hindamine: Erinevate ülesannete lahendamine:
- dokumendi koostamine, vormindamine ja salvestamine etteantud kausta (osaleja koostab ja salvestab iseseisvalt etteantud näidise järgi tekstidokumendi);
- etteantud küsimustele Internetist vastuste leidmine ja edastamine e-posti teel juhendajale (osaleja leiab etteantud küsimustele vastused ja oskab need edastada juhendajale e-posti teel jälgides netiketti);
- ID-kaardi kasutamine e-teenustes ja allkirjastamisel (osaleja oskab siseneda riigiportaali ja vaadata seal enda andmeid; oskab allkirjastada dokumenti ja seda edastada e-posti teel koolitajale). Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. 

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Helin Laane
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Alates 2014. aastast on koolitaja koostanud õppematerjale HITSA digiteemaliste koolituste jaoks. Alates HITSA liitumisest HARNO alla (2020) on koolitaja olnud erinevate koolituste arendusmeeskonnas ja koolitanud lasteaia- ja algklassiõpetajaid digipädevuste teemadel. SA Kutsekoda omistas koolitajale 2023.a aprillis täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistuse.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN           

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: