Arvuti baaskursuse sisu

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht   32 tundi 
Sihtgrupp Inimesed, kellel napib elementaarseid arvutialaseid teadmisi ja oskuseid igapäevaselt arvutis ja digimaailmas toimetulekuks
Õppe alustamise tingimused Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks)
Eesmärk  Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti ja ID-kaardi teenuseid.
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
arvuti: mis ja milleks on arvuti, hiir, töölaud, ikoonid, start-menüü, kalkulaator, klaviatuur;
- tekstitöötlus: dokumendi loomine, teksti loomine ja töötlemine/vormindamine;
- failihaldus: uue kausta loomine, failide sorteerimine, salvestamine, teisaldamine, kustutamine;
- Interneti  ja e-posti kasutamine: liikumine internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Sotsiaalvõrgustikud;
- korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett;
- andmetöötlus: exceli võimalused, tehted, ümmardamine, töölehed, loetelud, sorteerimine, tabeli vormindamine;
- ID-kaardi elektrooniline kasutamine: tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
1) kasutab arvutit iseseisvalt eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus;
2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;
3) kasutab endale vajaliku info leidmiseks Internetti;
4) kasutab e-posti kirjade saatmiseks, vastuvõtmiseks ja lugemiseks;
5) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud abistavad materjalid
Tulemuste hindamine Erinevate ülesannete lahendamine:
- dokumendi koostamine, vormindamine ja salvestamine etteantud kausta (osaleja koostab ja salvestab iseseisvalt etteantud näidise järgi tekstidokumendi);
- etteantud küsimustele Internetist vastuste leidmine ja edastamine e-posti teel juhendajale (osaleja leiab etteantud küsimustele vastused ja oskab need edastada juhendajale e-posti teel jälgides netiketti);
- ID-kaardi kasutamine e-teenustes ja allkirjastamisel (osaleja oskab siseneda riigiportaali ja vaadata seal enda andmeid; oskab allkirjastada dokumenti ja seda edastada e-posti teel koolitajale). 
Ülesehitus 

2 korda 2 akadeemilist tundi nädalas teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 17.30-19.00 
UUS KURSUS alustab sügissemestril 2022

Lõpetamise tingimused Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda hindamisprotsessis ning 75% tundidest. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem, siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  180 €
Registreerumine  Avaldus

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN           

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: