Arvutiõpe algajale ja veidi oskajale

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  32 tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

- põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
- erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
- madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
- hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored;
- vähe tasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- vähemalt 50aastased hõivatud;
- majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed).    

Õppe alustamise tingimused Sihtgruppi kuulumine. Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine/sulgemine, töö hiirega, inetrneti kasutamine uudiste lugemiseks).
Eesmärk  Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti-  ja ID kaardi teenuseid.
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
- töö alustamine ja lõpetamine, Windows`i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed;
- failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine; 
- tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine;
- Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades kataloogi ja otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengu-keskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett;
- ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
- töötab arvutiga iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid;
- koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;
- kasutab vajaliku info leidmiseks Internetti;
- kasutab E-posti;
- kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud abistavad materjalid
Tulemuste hindamine

Hindamismeetodid: TESTID
- dokumendi koostamine, vormindamine ja salvestamine etteantud kausta;
- etteantud küsimustele Internetist vastuste leidmine ja edastamine e-posti teel juhendajale;
- ID-kaardi kasutamine e-teenustes ja allkirjastamisel.

Hindamiskriteeriumid:
- osaleja koostab ja salvestab iseseisvalt etteantud näidise järgi tekstidokumendi;
- osaleja leiab etteantud küsimustele vastused ja oskab need edastada juhendajale e-posti teel jälgides netiketti;
- osaleja oskab siseneda riigiportaali ja vaadata seal enda andmeid; oskab allkirjastada dokumenti ja seda edastada e-posti teel koolitajale 

Ülesehitus 

Koolitused toimusid ajavahemikul 02.10 - 05.12.2018 ning 15.01 - 13.03.2019

Lõpetamise tingimused Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja osalemine hindamises. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.  Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend. 
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  TASUTA
Registreerumine   

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: