Inglise keel B1 sisu

Õppekavarühm 

0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 

Maht 

70 ak.tundi, millest 50 ak.tundi auditoorset tööd ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd 

Sihtgrupp

Inglise keelt varem õppinuile, kes soovivad keeleoskust värskendada ja arendada

Õppe alustamise tingimused 

Inglise keele valdamine A2 tasemel 

Eesmärk 

Inglise keel kesktasemel igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks

Sisu 

Kõnekeele kiire areng on võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. arutelud,  probleemide esitamine ja lahendamine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine ja kirjeldamine, võrdlemine ja vastandamine, meeldivuse ja ebameeldivuse väljendamine ja põhjendamine, sobilik kõnekeel ja viisakusnormid, kaasaegne sõnavara ja keelekasutus. 

Pearõhk on funktsionaalsel keelel st viisakusväljendid, informatsiooni küsimine ja andmine, küsimuste mõistmine ja moodustamine ning neile vastamine, telefonikõned ja lihtsamad e-kirjad.

Teemad – Mina, eelistused ja hobid; perekond; viisakas kõnekeel ja käitumine; töö, töökeskkond, tööalaste kirjade kirjutamine; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal;  eesmärkide seadmine ja plaanide tegemine; reisimine; külalislahkus ja võõrustamine.

Selleks, et õppimine oleks võimalikult efektiivne, meeldiv ja lihtne, kasutatakse kursusel erinevaid õpistiile ja meetodeid (palju praktilisi ülesanded ja rollimänge).
Kuna erinevad osaoskused toetavad ja aitavad parandada inglise kõnekeelt, on õppetöösse kaasatud ka kuulamist, lugemist, kirjutamist, grammatikat.              

Lugemisoskust arendatakse kaasaegsete tekstide ja praktiliste ülesannetega. Kirjutamisoskus: ametlik/mitteametlik kiri, e-kirjad, CV koostamine. Grammatika on tunni teema ja tegevusega seotud ja õppematerjalid aitavad lisaks reeglitele saadud keelekasutuse teadmisi süstematiseerida. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine. Kuiv reeglite õppimine on viidud miinimumini. 

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:
-saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest;
-saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
-saab enamasti keelega hakkama riigis, kus see keel on kasutusel;
-oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;
-oskab lühikeste seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
-oskab lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane;
-oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal ja kirjutada isiklikku ja ametikirja.

Õppekeskkond 

Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid:  lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 

Õppematerjalid

Õpik, töövihik ja CD English for Life Intermediate, New Headway Intermediate, lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  

Tulemuste hindamine 

Vestlused ja jooksvad ülesanded, kursus lõpeb tasemetestiga. 

Ülesehitus 

2 korda 2 akadeemilist tundi nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.10 - 20.40.
UUS KURSUS alustab teisipäeval, 13. oktoobril 2020 kl 19.10. 

Lõpetamise tingimused 

Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem, siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.

Koolitaja

Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.

Hind 

252 € (lisandub õpiku ja töövihiku hind kokku 43 €)

Registreerumine 

  Avaldus

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: