Inglise keel klienditeenindajatele A1 sisu

Õppekavarühm 0231 keeleõpe
Maht  40 tundi, millest 30 ak.tundi auditoorset tööd ning 10 ak.tundi iseseisvat tööd
Sihtgrupp

- põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
- erialase ettevalmistuseta või aegunud ettevalmistusega täiskasvanud;
- madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed;
- hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored;
- vähe tasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- vähemalt 50aastased hõivatud;
- majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed).    

Õppe alustamise tingimused Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja inglise keele valdamine A1.1 tasemel (õppija oskab kasutada viisakusväljendeid, moodustada tegusõna olevikku ja minevikku, kasutada asesõnu, lugeda arvsõnu, öelda kellaaega, kuupäevi, hindu). 
Eesmärk  Koolituse tulemusena paraneb õppija keeleoskus ja seeläbi võimalus tööturul osaleda.
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
-kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine;
-viisakusväljendid;
-enda ja teiste tutvustamine;
-minu töö ja tööülesanded;
-kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine.
-tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine;
-instruktsioonide mõistmine ja täitmine;
-oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine;
-tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Iseseisvaks tööks (10 tundi) on kodused harjutused, mis keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks.

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. 
Oluline koht õppetöös on aktiiv- ja koosõppel, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ning on sunnitud kuulama, kaasa mõtlema ja rääkima. 
Paaristöö, rühmatöö, dialoogid ja rollimängud kinnistavad omandatud sõnavara ja arendavad suhtlemisjulgust. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele tööalatele  suhtlussituatsioonidele. 
Iseseisev töö toetab suhtlussõnavara, erialase terminoloogia ja korrektse grammatika omandamist ning tunnis õpitu kordamist ja kinnistamist. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal ning veebipõhised keeleõppetegevused. Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
- kasutab teenindusolukordadele kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kliendikontakti;
- tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid;
- teenindusolukorras mõistab lihtsaid lauseid, vastab lihtsatele küsimustele ning koostab neid ise.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal English for Life Textbook ja English for Life Workbook; koolitaja koostatud jaotusmaterjalid
Tulemuste hindamine
Kursuse lõpus test, millest 40% sõnavara ja grammatika ning 60% vestlus.
 
Hindamiskriteeriumid:
teeb end arusaadavaks kasutades lihtsamaid fraase igapäevastes teenindusolukordades (nt kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, müügiprotsessi edukas läbiviimine); 
tutvustab oma kaupa/teenust ja vastab küsimustele hindade kohta;
kirjeldab soravalt oma tööd ja tööülesandeid kasutades lihtsamat sõnavara; 
saab aru lühikestest lihtsatest teadetest vm. tekstidest tööalastel teemadel, leides neist endale vajalikku teavet (nt reklaampakkumised, avamisajad, olulised teated);
koostab lihtsate lausetega teate;
oskab järgida lihtsaid instruktsioone ja neile reageerida.
Ülesehitus 

Kursused toimusid ajavahemikul 14.01 - 04.03.2019 ning 28.01 - 12.03.2020 aadressil Roheline 1B, Pärnu.

Lõpetamise tingimused Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja osalemine hindamises. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend. 
Koolitaja  Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning täiskasvanuid koolitanud alates 2007 aastat.
Hind  TASUTA!
Registreerumine   

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: