Kuidas oma unistused ellu viia?

Õppekavarühm Isikuareng
Õppekava koostamise alus  
Maht  48 tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
- kõik erialase ettevalmistuseta või aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
- madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
- hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed põhi- või üldkeskharidusega noored;
- vähetasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- vähemalt 50-aastased hõivatud;
- töötud (v.a värske kõrg- või kutseharidusega).

Õppe alustamise tingimused  Sihtgruppi kuulumine ning motivatsioonikirja esitamine (Miks ma tahan osaleda koolitusel?) Valik tehakse motivatsioonikirja alusel.
Eesmärk  Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:
- oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
- kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
- tulemuslik mõjutamine.
Sisu 

Teadlik arenemine: Mis on teadlikkus? Minu soovide ja vajaduste kaardistamine ja takistuste märkamine. Mida muudavad muudatused? Eesmärkide, sihtide seadmine ja nendele pühendumine.
Koostöövõrgustiku kujundamine: Minu roll meeskondades. Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd? Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Teadlikkus, uurimine kirjutatud ja kirjutamata reeglite osas. Hoiakute ja suhtumiste mõju koostöös.
Mõjutamine ja veenmine: Erinevate mõjutamisviiside kasutamine praktikas. Millal muutub mõjutamine manipuleerimiseks? Veenev eneseesitlus.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:
- mõistab oma soove ja vajadusi;
- julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;
- oskab seada uusi eesmärke ja sihte;
- teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine  Enesehindamine ja enesearengu plaani koostamine, grupitöödes osalemine
Ülesehitus 

Koolitused toimusid ajavahemikul:
- 13.03 - 29.05.2018;
- 26.09 - 18.12.2018;
- 15.01 - 03.04.2019;
- 01.10 - 17.12.2019

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita enesehindamise ülesanded
Koolitaja

Helar Peterson
Koolitajal on kõrgharidus eripedagoogikas, lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli; on õppinud magistrikraadis kasvatusteaduste erialal. Lisaks on läbinud Psühhodraama lavastaja (terapeudi) koolituse Tallinna Psühhodraama Koolis ja superviisori väljaõppe Helsinki Psychodrama Institute, Tallinna Psühhodraama Koolis. Osalenud erinevatel erialastel täiendkoolitustel. Alates 2011.aastast töötab Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus terapeudina ning alates 2013.aastast on läbi viinud grupi- ja individuaalsupervisioone erinevatele asutustele.

Ülle Pikma
Koolitajal on kõrgharidus. Ta töötab pereterapeudina Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses. Lisaks teeb ta peretööd sotsiaalse rehabilitatsiooni raames alaealiste õigusrikkujatega ning on õpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. 2018.aastal pälvis koolitaja Pärnu Linnavalitsuselt sotsiaalhoolekande valdkonnas aastapreemia lastehoolekande- ja peretöö tegijana.

Hind  TASUTA
Registreerumine  

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: