Vene keel A2.2

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  50 ak.tundi, millest 40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd
Sihtgrupp Vene keele algtaseme lõpetanud, vene keele edasiõppimisest huvitatud inimesed
Õppe alustamise tingimused  Vene keele valdamine vähemalt algtasemel, venekeelse tähestiku tundmine 
Eesmärk  Koolituse tulemusena paraneb õppija esmane keeleoskus ning suureneb tema konkurentsivõime tööturul
Sisu 

Õpitakse kasutama  viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. 
Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. 
Ajaväljendid: kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv.
Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest. 
Grammatika: Arvsõna. Asesõna. Tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus. Omadussõna võrdlemine. Nimisõna käänamine.

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. 
Käsitletavast teemast ja rühma eripärast lähtuvalt kasutatakse erinevate keeleõppemeetodite metoodilisi võtteid. 
Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.  

Õpiväljundid 

Edukas kursuse läbinu:
- kasutab olukorrale kohaseid venekeelseid viisakusväljendeid;
- tutvustab ennast ja oma kolleege vene keeles;
- räägib vene keeles oma kodukohast;
- räägib vene keeles oma haridusteest;
- räägib vene keeles oma tööst ja tööülesannetest;
- teab vene keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid;
- koostab väga lihtsa isikliku kirja.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine 
Hindamine: sõnavara ja grammatika test 40%, vestlus 60%.
Hindamiskriteeriumid:
oskab end arusaadavaks teha päheõpitud lausete või üksikute väljendite abil tuttavates suhtlusolukordades (nt kedagi kuhugi kutsudes, söögikohas tellimust esitades); 
oskab jutustada varasematest tegevustest ja lihtsal viisil kirjeldada oma kodukohta, ning sõprade ja pereliikmete välimust, iseloomu ja lemmiktegevusi; 
saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest igapäevastel teemadel, leides neist endale vajalikku teavet (nt kuulutused, lihtne isiklik kiri); 
oskab lihtsate lausetega kirjutada nt postkaarti, kirja. 
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 17.30-19.00 aadressil Roheline 1B, Pärnu
UUS KURSUS alustab SÜGISSEMESTRIL 2022 

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Heili Västrik
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Töötanud õppejuhi, vene, eesti ja saksa keele õpetajana erinevates haridusasutustes. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel.
Hind 234 € (6 ja rohkem osalejat grupis)
288 € (3 kuni 5 osalejat grupis)
Registreerumine  Avaldus

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuta SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: