Arvutialane täiendkursus sisu

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  40 tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

- vähemalt 50+ aastased hõivatud;
- põhi- või keskharidusega hõivatud;
- aegunud haridusega inimesed;
- majanduslikult mitteaktiivsed.

Õppe alustamise tingimused Avaldus, milles kursusele soovija tõendab oma vastavust sihtgruppi; omab arvutialaseid algteadmisi ning elementaarseid tekstitöötlusprogrammi kasutamise oskusi. 
Eesmärk  Koolituse tulemusel on õppija omandanud ja arendanud digipädevusi oma elu ja igapäevatöö hõlbustamiseks.
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
- failihaldus;
- tekstitöötlusprogramm Word;
- erinevad võimalused internetis;
- postkastid ja e-kirjad;
- ID-kaardi elektrooniline kasutamine;
- Google konto võimalused;
- andmetöötlusprogramm Excel;
- esitlusprogrammid PowerPoint ja Sway;
-nutivahendid.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
- loob, vormindab ja salvestab erinevaid tekstidokumente ning lihtsamaid tabeltöötlusfaile; 
- koostab lihtsamaid valemeid ja diagramme;
- loob, vormindab ja salvestab erinevaid esitlusi;
- kasutab erinevaid Google konto võimalusi;
- kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud abistavad materjalid
Tulemuste hindamine

Hindamismeetodid: TESTID
- tekstidokumendi koostamine, vormindamine, kujundamine Wordis ja salvestamine kausta;
- tabeli koostamine ja andmete töötlemine;
- esitluse loomine ja ettekandmine.

Hindamiskriteeriumid:
- õppija koostab Wordis ja salvestab iseseisvalt etteantud näidise järgi tekstidokumendi;
- õppija koostab tabeli ning töötleb andmeid koolitaja poolt etteantud andmete põhjal;
- õppija loob esitluse ning kaanab selle klassiruumis ette. 

Ülesehitus 

Kursused toimusid18.09-20.11.2019 ja 04.02-28.05.2020 aadressil Roheline 1B, Pärnu.

Lõpetamise tingimused Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja osalemine hindamises. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.  Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend. 
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  TASUTA
Registreerumine   

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: