Inglise keel B2.1 sisu

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  70 ak.tundi, millest 50 ak.tundi auditoorset tööd ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp Täiskasvanud õppija, kellel on varasemad põhjalikud teadmised inglise keeles
Õppe alustamise tingimused  Inglise keele valdamine B1 tasemel 
Eesmärk  Inglise keele omandamine edasijõudnud keelekasutaja tasemel
Sisu 

Kõnekeele kiire areng on võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Pearõhk on funktsionaalsel keelel.

Omandatavad suhtlusoskused
Kursuse käigus omandatakse mitmeid keelestruktuure, mis võimaldavad inglise keeles: avaldada arvamust, diskuteerida erinevatel elulistel teemadel (nt töö ja vaba aeg, harjumused, eelistused, positiivne/negatiivne suhtumine, muudatused ja põhjendused), esitada ja vahendada informatsiooni, edastada ja vastu võtta sõnumeid, tutvustada oma töökohta ja tööülesandeid, kirjeldada töötingimusi, võrrelda, lugeda ja kirjutada e-maile, teha ja vastu võtta telefonikõnesid, kasutada sobivad viisakusfraase ja funktsionaalseid tüüpväljendeid.

Omandatav grammatika
Kursuse käigus omandatakse oskus kasutada lihtolevikku ja lihtminevikku (Present and Past Simple), Present ja Past Continuous, Present ja Past Perfect ning tuleviku ajavorme. Tuttavaks saavad ka If-laused, the Passive ja modaalverbid (can, could, will, should, might).

Tuttav grammatika, ajavormid ja sõnavara korratakse üle, süvendatakse modaalverbide kasutamise oskust, harjutatakse tingimus- ja ajakõrvallausete moodustamist ning kaudse kõne kasutamist. 

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehtedel.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu tunneb inglise keeles umbes 3000 sõna ja väljendit, mille abil suudab edukalt suhelda endale tuttavatel teemadel ja oma huvialade piires. Kursuse lõpuks jõutakse iseseisva keelekasutaja tasemele (tase B Euroopa keelemapis).

Kursuse lõpetanu:
• mõistab erialaartikleid, ka väljaspool oma eriala, kasutades terminite tõlkimiseks sõnaraamatut;
• loeb tekste üsna vabalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist;
• mõistab probleemartikleid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi;
• suudab analüüsida ja võrrelda eri allikatest pärit infot ja arutluskäike;
• oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi ning teha oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta;
• suudab jälgida keerukama arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete jms põhisisu;
• mõistab enamikke teleuudiseid, päevakajalisi saateid, dokumentaalsaateid ja –filme ning suuremas osas muid filme, otseintervjuusid, vestlussaateid, telelavastusi.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Verivärske modernne õpik, töövihik ja CD New Headway upper-intermediate. Lisaks koolitaja koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  
Tulemuste hindamine  Vestlused ja jooksvad ülesanded, kursus lõpeb tasemetestiga. 
Ülesehitus 

2 korda 2 akadeemilist tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 19.10-20.40 
UUS KURSUS alustab kolmapäeval, 22. jaanuaril 2020, kl 19.10. 

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem, siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.
Hind  240 € + õpik (27 €) ja töövihik (17,50 €)
Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                                             

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: