Inglise keel B2

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millest 46 ak.tundi on auditoorset tööd ja 14 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: 305 € 

Ülesehitus: 2 x 2 akadeemilist tundi nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17.30-19.00 


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Täiskasvanud õppija, kellel on tarvis suhelda inglise keeles igapävaelus, oma tööl ja reisil 

Õppe alustamise tingimused: Inglise keele valdamine B1.2 tasemel 


Eesmärk: Inglise keele õpe igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks B2 tasemel (kõrgemal kesktasemel)

Sisu: 
Omandatavad suhtlusoskused

Kursuse käigus omandatakse mitmeid keelestruktuure, mis võimaldavad inglise keeles: avaldada arvamust, diskuteerida erinevatel elulistel teemadel (nt töö ja vaba aeg, reisimine, transport, toit, sport, keskkond, harjumused, eelistused, positiivne/negatiivne suhtumine, muudatused ja põhjendused), esitada ja vahendada informatsiooni, edastada ja vastu võtta sõnumeid, tutvustada oma töökohta ja tööülesandeid, kirjeldada töötingimusi, võrrelda, lugeda ja kirjutada e-maile, teha ja vastu võtta telefonikõnesid, kasutada sobivad viisakusfraase ja funktsionaalseid tüüpväljendeid.

Omandatav grammatika
Kursuse käigus omandatakse oskus kasutada lihtolevikku ja lihtminevikku (Present and Past Simple), Present ja Past Continuous, Present ja Past Perfect ning tuleviku ajavorme. Tuttavaks saavad ka If-laused, the Passive ja modaalverbid (can, could, will, should, might). Tuttav grammatika, ajavormid ja sõnavara korratakse üle, süvendatakse modaalverbide kasutamise oskust, harjutatakse tingimus- ja ajakõrvallausete moodustamist ning kaudse kõne kasutamist.

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- mõistab erialaartikleid, ka väljaspool oma eriala, kasutades terminite tõlkimiseks sõnaraamatut;
- loeb tekste üsna vabalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist;
- mõistab probleemartikleid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi;
- suudab analüüsida ja võrrelda eri allikatest pärit infot ja arutluskäike;
- oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi ning teha oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta;
- suudab jälgida keerukama arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete jms põhisisu;
- mõistab enamikke teleuudiseid, päevakajalisi saateid, dokumentaalsaateid ja –filme ning suuremas osas muid filme, otseintervjuusid, vestlussaateid, telelavastusi;
- oskab pidada telefonivestlusi ning kirjutada ja vastata e-kirjadele

Kursuse lõpetanu tunneb inglise keeles umbes 3000 sõna ja väljendit, mille abil suudab edukalt suhelda endale tuttavatel teemadel ja oma huvialade piires. Kursuse lõpuks jõutakse iseseisva keelekasutaja tasemele (tase B2 Euroopa keelemapis).


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: NEW ENTERPRISE õpik ja töövihik, Class CD, lisaks koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal ning veebipõhised harjutused ja videod.  

Tulemuste hindamine: Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning lugemis- ja kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Ene Eisenberg-Lindqvist
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis, erinevates ettevõtetes.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN           

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: