Keskkonnasäästlik haljastuse rajamine ja hooldamine sisu

Õppekavarühm: 0812 Aiandus

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (16 ak.tundi teooriat + 8 praktilist tundi)

Sihtgrupp: Haljastus ja aiandusvaldkonnas töötavad inimesed või tööd alustavad inimesed; aiandushuvilised


Eesmärk: 
Koolituse eesmärgiks on õpetada kasutama haljastuses rohkem keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke arengusuundi, hindama ja kasutama olemasolevaid looduslikke taimi ning arvestama kliimamuutustega aiahaljastuses

Sisu: 
- Maa-ala hindamine - mis on olemas, ilmastikuolud (peamised tuulesuunad, ilmakaared, päike ja vari, niisked ja kuivad kohad), mullastik, ümbritsevad alad;
- Halajstustööde planeerimine, alade tsoneerimine, teerajad, milliseid materjale saab ära kasutada, hoolduslõikused, komposteerimine, peenarde rajamine, rohualade hooldamine (lilleniidu hooldus), väetamise võimalused;
- Sõbrad ja „vaenlased“ haljastuses: mutid, vesirotid, uruhiired, putukad, teod, linnud, loomad - kuidas nendega koos elada.  Tõrjumine, taimekaitsed, elupaikade võimaldamine, lisasöötmine;
- Sobivad roht- ja puittaimed: kodumaised liigid ja nende sordid, vanemad aialiigid ja iseseisvalt hakkama saavad (priimula, kurekell, mailased, käbiheinad, sibullilled jne) ilutaimed;
- Olemasolevate puit- ja rohttaimede hooldamine ja uuendamine (vanade puude ja põõsaste noorendus ja kujunduslõikused, vanade püsilillepõõsaste jagamine ja uuendamine, taimede paljundamine);
- Hekkide ja kaitseribade ülesanded: (varjamiseks, tuuletõkkeks, pinnasekaitseks, müra ja saastekaitseks, kuumakaitseks, veekogude kallaste kaitseks), sobivad liigid, rajamine ja hooldamine

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- hindab haljasala looduslikke tingimusi  ja olemsaolevat taimestikku;
- planeerib ala kujundused ja vajalikud hooldustööd;
- teab alal elutsevat loomastikku ja nendega kaasnevaid võimalusi ja probleeme;
- teab haljastusse sobivaid taimi, nende kasvunõudeid ja omavahelist sobivust;
- teab kaitseribade ja hekkide ülesandeid ning rajamiseks sobivaid puittaimi


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Tulemuste hindamine: Õppija koostab ideekavandi keskkonnasäästlikuks haljastuseks ja tutvustab seda

Ülesehitus: Koolitus toimub teisipäeviti korraga 4 ak.tundi kl 17.00-20.00 ning praktiline osa laupäeviti, kl 10.00-13.00
Esimene tund toimub teisipäeval, 04. oktoobril kl 17.00

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning esitada enda koostatud ideekavand. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Kaja Hiie
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli metsanduse erialal ning Tallinna Pedagoogikaülikooli kutseõpetaja erialal. Osalenud erinevatel täiendkursustel: Tallinna Ülikool (kutseõpetaja koolitus) ning andragoogi täiendõpe. Koolitaja on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja. Ta on viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse ja aianduse teemadel täiskasvanutele.

Tasu: 180 € 

Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: