Vene keel A2 sisu

Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Puudub
Maht  30 tundi auditoorset tööd
Sihtgrupp - madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed;
- hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored;
- vähe tasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- vähemalt 50aastased hõivatud;
- majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed).    
Õppe alustamise tingimused  Sihtgruppi kuulumine ning vene keele valdamine vähemalt algtasemel 
Eesmärk  Koolituse tulemusena paraneb õppija esmane keeleoskus ning suureneb tema konkurentsivõime tööturul
Sisu 

Õpitakse kasutama  viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. 
Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. 
Ajaväljendid: kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv.
Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja tääkida tööülesannetest. 
Grammatika: Arvsõna. Asesõna. Tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus. Omadussõna võrdlemine. Nimisõna käänamine.

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. 
Käsitletavast teemast ja rühma eripärast lähtuvalt kasutatakse erinevate keeleõppemeetodite metoodilisi võtteid. 
Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.  

Õpiväljundid 

Edukas kursuse läbinu:
- kasutab olukorrale kohaseid venekeelseid viisakusväljendeid;
- tutvustab ennast ja oma kolleege vene keeles;
- räägib vene keeles oma kodukohast;
- räägib vene keeles oma haridusteest;
- räägib vene keeles oma tööst ja tööülesannetest;
- teab vene keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid;
- koostab väga lihtsa isikliku kirja.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine 
Hindamine: sõnavara ja grammatika test 40%, vestlus 60%.
Hindamiskriteeriumid:
oskab end arusaadavaks teha päheõpitud lausete või üksikute väljendite abil tuttavates suhtlusolukordades (nt kedagi kuhugi kutsudes, söögikohas tellimust esitades); 
oskab jutustada varasematest tegevustest ja lihtsal viisil kirjeldada oma kodukohta, ning sõprade ja pereliikmete välimust, iseloomu ja lemmiktegevusi; 
saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest igapäevastel teemadel, leides neist endale vajalikku teavet (nt kuulutused, lihtne isiklik kiri); 
oskab lihtsate lausetega kirjutada nt postkaarti, kirja. 
Ülesehitus 

Kursused toimusid ajavahemikul 08.10-26.11.2018, 10.10-05.12.2019 ning 24.09-12.11.2020 aadressil Roheline 1B, Pärnu

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita enesehindamise ülesanded
Koolitaja Heili Västrik
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Töötanud õppejuhi, vene, eesti ja saksa keele õpetajana erinevates haridusasutustes. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel.
Hind TASUTA
Registreerumine   

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuta SIIN

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: